Studii Masterat

Admitere

Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu regulamentul aprobat de Senatul Academiei

citeşte mai mult

Examenul de Licenta

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Poliţie organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, Facultatea de Arhivistică organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, iar Facultatea de Pompieri EXAMEN DE DIPLOMĂ.

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA DE DREPT

Şcoala Doctorală Drept s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare...

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA O.P.S.N.

Academia de Poliţie "Al.I.Cuza" din Bucureşti, în calitate de IOSUD, organizează Şcoala Doctorală de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 2011 ...

citeşte mai mult

 

 

 

STUDII DE MASTERAT

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", organizează studii universitare de masterat în domeniile studiilor universitare de licenţă şi în domenii de contact cu cele de licenţă, relevante din punct de vedere profesional pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor

Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" este universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică – conform O.M.E.C.T.S. nr. 5262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificărilor universităţilor, căreia Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S.) i-a conferit calificativul Grad de Încredere Ridicat, ca urmare a evaluării instituţionale. Academia are în structura sa programe de studii universitare de masterat acreditate de către A.R.A.C.I.S., având dreptul să organizeze concurs de admitere în domeniile: Drept, Ingineria instalaţiilor şi Istorie

Admiterea la masterat se face prin concurs, acesta fiind organizat şi desfăşurându-se în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă peste locurile finanţate de la bugetul de stat cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat;
- O.M.E.C.T.S. nr. 3313/2012 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat pentru anul universitar 2012 – 2013 aprobat cu modificări şi completări prin O.M.E.C.T.S. nr. 4345/2012
- O.M.E.C.T.S. nr. 4529/2012 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studiile universitare de masterat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2012/2013

Programele de studii universitare de masterat organizate în cadrul Academiei sunt de tip profesional, orientate preponderent spre formarea competenţelor profesionale. Studiile universitare de masterat asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, iar cele efectuate în alte domenii decât acestea asigură obţinerea de competenţe complementare. De asemenea, parcurgerea unor astfel de programe de studii constituie o bază pregătitoare pentru studiile doctorale în domeniile Drept, respectiv Ordine publică şi siguranţă naţională. Diplomele de master atestă că titularii acestora au dobândit cunoştinţe şi competenţe generale şi de specialitate, precum şi abilităţi cognitive specifice domeniului absolvit.

Programele de studii universitare de masterat aferente ştiinţelor juridice, ştiinţelor inginereşti, istorie şi cele pentru care se face menţiunea: ,,accesibil şi candidaţilor din exterior", pot fi urmate şi de către personal din afara sistemului de ordine şi siguranţă naţională – numai în regimul cu taxă. Academia organizează studii de masterat la forma de învăţământ cu frecvenţă. Acestea se pot organiza în regim de finanţare de la bugetul de stat - numărul de locuri fiind alocat anual de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - şi, în regim cu taxă. Numărul de locuri pentru studiile universitare de masterat în regim cu taxă se propune de către Senatul Academiei în funcţie de capacitatea de şcolarizare şi se aprobă de către M.E.C.T.S. Cuantumul taxei de studii este stabilit de Senatul academiei şi include:
- taxa de înscriere la concursul de admitere;
- taxa de şcolarizare;
- taxa pentru susţinerea examenului de disertaţie.
Studiile universitare de masterat se desfăşoară pe baza unui contract de studii masterale încheiat între masterand şi academie. În contract sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi implicate, astfel încât să fie realizate cerinţele de asigurare a calităţii. Studiile universitare de masterat corespund unui număr de credite de studiu transferabile, cuprins între 90 şi 120. Durata studiilor universitare de masterat este de 1,5 - 2 ani şi corespunde unui număr de 30 de credite de studiu transferabile pentru un semestru de studiu.