ULTIMAORA

13 iulie 2021

Lista cu rezultatele obținute de absolvenți în urma susținerii examenului de diplomă – sesiunea iulie 2021
MAI MULT

10 iulie 2021

Ora afișării 14:55

Lista nominală cu absolvenții declarați admiși pentru susținerea lucrărilor de diplomă – sesiunea iulie 2021
MAI MULT

09 iulie 2021

Lista nominală cu rezultatele obținute de absolvenți în urma susținerii probei scrise la examenul de diplomă – sesiunea iulie 2021
MAI MULT

24 iulie 2020

Tabel cu rezultatele finale obținute la examenul de diplomă - Facultatea de Pompieri - Promoția 2020
MAI MULT

Tabel cu rezultatele obținute la susținerea proiectului de diplomă - Facultatea de Pompieri - Promoția 2020
MAI MULT

22 iulie 2020

Ora afișării: 15:00

Lista cu absolvenții declarați admiși pentru susținerea proiectelor de diplomă - sesiunea iulie 2020
MAI MULT

Nota finală obținută în urma susținerii probei scrise la examenul de diplomă – sesiunea iulie 2020 - După finalizarea perioadei de depunere a contestațiilor -
MAI MULT

21 iulie 2020

Rezultatele obținute în urma susținerii probei scrise la examenul de diplomă – Facultatea de Pompieri - sesiunea iulie 2020
MAI MULT

20 iulie 2020

Oferta educațională a Facultății de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”
MAI MULT

23 iunie 2020

Planificare examene

Planificarea examenelor pentru: anul I-II/OSP, anul I-III/Drept și anul II Administrație Publică
MAI MULT

12 iunie 2020

GRAFICUL desfăşurării colocviilor, verificărilor și proiectelor de promovare la anii I-III în perioada 15.06 – 28.06.2020
MAI MULT

29 mai 2020

GRAFICUL desfăşurării colocviilor, verificărilor și proiectelor de promovare la anul IV în perioada 02.06 – 12.06.2020
Mai mult

19 februarie 2020

Tabel nominal cu rezultatele obținute la susținerea examenului de disertație ”Managementul situațiilor de urgență” - februarie 2020
Mai mult

23 septembrie 2019

Cursul postuniversitar „Managementul situațiilor de criză”

- Perioada de înscriere: 23 - 25.09.2019, intervalul orar 08.00-14.00


31 iulie 2019

GRAFICUL desfăşurării examenelor restante septembrie 2019
(09.09.-27.09.2019)

Mai mult

17 iulie 2019

Tabel cu rezultatele obținute la susținerea proiectului de diplomă
Mai mult

Tabel cu rezultatele finale obținute la examenul de diplomă
Mai mult

04 iunie 2019

Perioada de înscriere la cursul postuniversitar „Managementul situațiilor de criză” se prelungește până pe data de 14.06.2019

04 iunie 2019

Informare cu privire la datele referitoare la întrunirea comisiei în vederea selecției beneficiarilor de locuri de tabere studențești pentru anul 2019

Mai mult
10 mai 2019

Perioada de înscriere la cursul postuniversitar „Managementul situațiilor de criză” se prelungește până pe data de 31.05.2019, iar data de începere se amână până la o dată ce va fi comunicată ulterior.

- Perioada de înscriere: 15.04 - 31.05.2019

19 aprilie 2019

Metodologia privind organizarea taberelor studențești - 2019
Metodologie 2019
Anexa 2 număr de locuri

10 aprilie 2019

Cursul postuniversitar „Managementul situațiilor de criză”

- Perioada de înscriere: 15.04 - 10.05.2019
- Perioada de desfășurare a cursurilor: 13.05 – 21.06.2019


08 aprilie 2019

Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” prin Facultatea de Pompieri organizează, în anul universitar 2018-2019, cursul postuniversitar „Managementul situațiilor de criză”.
MAI MULT

12 iulie 2018

Candidații înscriși la concursul de admitere pentru Facultatea de Pompieri vor susține proba eliminatorie de verificare a aptitudinilor fizice la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești din județul Prahova, conform planificării anunțate în ziua înscrierii.

31 mai 2018

Componența comisiilor de selecție și de contestație pentru Programul Național ”Tabere Studențești” în anul 2018 la Facultatea de Pompieri
MAI MULT

25 mai 2018

Listă cu studenții din Facultatea de Pompieri care au depus cerere de solicitare a unui loc de tabără în cadrul Programului Național ”Tabere Studențești” în anul 2018
Lista

15 mai 2018

Calendar pentru sustinerea examenului de diploma
Calendar 2018

23 aprilie 2018

Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național “Tabere studențești” 2018
Metodologie 2018
Anexa 2 număr de locuri

02 aprilie 2018

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2018

Citeste mai mult

31 iulie 2017

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
PENTRU SESIUNEA
SEPTEMBRIE 2017
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT.

Citeste mai mult

BINE ATI VENIT!

Facultatea de Pompieri

Facultatea de Pompieri este o instituție de învățământ acreditată din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, cu o durată a studiilor de licență de 4 ani, acreditată prin H.G.R. nr. 535/1999, reacreditată în anul 2003, în specializarea ”instalații pentru construcții-pompieri”, acreditare reconfirmată de H.G.R. nr. 635/2008.

Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” este înființată prin H.G.R.- nr.137/1991, cu modificările și completările ulterioare, iar în prezent își desfășoară activitatea în conformitate cu H.G.R. nr. 294/21.03.2007, cu modificările și completările ulterioare. În urma evaluării instituționale a ARACIS, desfășurată în anul 2015, Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” i s-a menținut calificativul ”Grad de încredere ridicat”.

În anul 2015, Facultatea de Pompieri a fost supusă evaluării periodice de către ARACIS, pentru programul de studii universitare de licență instalații pentru construcții-pompieri, decizia Consiliului ARACIS fiind cea de menținere a acreditării.

Misiunea Facultatii de Pompieri

Misiunea Facultății de Pompieri are caracter didactic și de cercetare științifică, fiind structurată pe trei dimensiuni principale, după cum urmează:

 • formarea specialiștilor cu pregătire superioară prin studii de lungă durată de licență pentru Ministerul Afacerilor Interne, respectiv pentru structurile subordonate I.G.S.U.;
 • perfecționarea și specializarea, prin masterat, a specialiștilor militari și civili conform specializărilor acreditate de A.R.A.C.I.S., potrivit legii;
 • cercetarea științifică în specializarea ”instalații pentru construcții-pompieri”, potrivit solicitărilor Ministerului Afacerilor Interne, instituțiilor publice, operatorilor economici, programelor proprii de cercetare, precum și participarea în programele naționale de cercetare-dezvoltare.

Formarea viitorilor ofițeri în Facultatea de Pompieri are un caracter complex și original, care nu se suprapune cu niciun program de pregătire din alte instituții de învățământ superior de stat sau particular din țară.

Facultatea de Pompieri este o instituție militară de învățământ superior care asigură formarea și perfecționarea cadrelor cu studii superioare pentru unitățile operative ale I.G.S.U. ( Inspectoratul General pentru Situații de Urgență), studiile fiind organizate pe două cicluri:

 • Ciclul I: licență, forma de învățământ: cu frecvență, 4 ani, 240 credite;
 • Ciclul II: masterat, forma de învățământ: cu frecvență, 3 semestre (1 an și 1/2), 90 credite.

Această instituție de învățământ este singura de profil din țară și continuă tradiția de formare a profesioniștilor pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
Procesul complex de învățământ, orientat și perfecționat continuu, în funcție de cerințele realității sociale, conferă studenților cunoștințele, abilitățile și deprinderile necesare exercitării atribuțiilor de serviciu caracteristice sistemului național de management al situațiilor de urgență, respectiv Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
Procesul de învățământ și de cercetare științifică este realizat de către personal didactic titular, personal didactic asociat, precum și de către specialiști din sistemul de management al situațiilor de urgență.
Activitatea de cercetare științifică este orientată spre cercetări fundamentale, aplicative, dezvoltări tehnologice, proiectare, consultanță și alte servicii asociate acestor domenii și în cadrul căreia își desfășoară activitatea atât cadrele didactice, cât și studenții din Facultatea de Pompieri. Facultatea organizează atât pentru cadre, cât și pentru studenți, sesiunea anuală de comunicări științifice cu participare internațională, lucrările manifestărilor științifice fiind publicate în volume recunoscute de Consiliul al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS).

Resursele materiale
Baza materială a facultății corespunde standardelor în vederea desfășurării unui învățământ de calitate. Cursurile se predau în săli de curs proprii, facultatea având în componență două amfiteatre cu 60 de locuri și opt săli de clasă, cu un număr de 26 de locuri. În ceea ce privește dotarea cu laboratoare, facultatea deține:
 • - un laborator de hidraulică și instalații de stingere a incendiilor;
 • - un laborator de electrotehnică, mașini electrice, instalații electrice și automatizări;
 • - un laborator de termohidraulică;
 • - un laborator de instalații de detecție și semnalizare la incendiu;
 • - un laborator de informatică, un laborator de chimie și materiale de instalații;
 • - un laborator de pregătire de specialitate pentru situații de urgență;
 • - un poligon de antrenament pentru stingerea incendiilor;
 • - un cabinet de specialitate, descarcerare și acordarea primului ajutor medical.

Pentru activitățile de educație fizică, în cadrul facultății există un teren de fotbal-gazon, poligon destinat pregătirii psihofizice și de specialitate pompieri, un teren de tenis/handbal/baschet-ciment și o sală de sport.
De asemenea, în dotarea Facultății de Pompieri se găsește modulul (standul) multifuncțional pentru cercetări în domeniul ingineriei securității la incendiu, care are în componență echipamente, mijloace tehnice și materiale pentru măsurarea, înregistrarea și prelucrarea parametrilor monitorizați și pentru protecția personalului.
Biblioteca facultății, cu statut de bibliotecă universitară de specialitate, este dotată cu un fond de carte ce conține aproximativ 3738 titluri în 10162 de volume din domeniul disciplinelor fundamentale de profil și de specialitate instalații pentru construcții și din alte domenii, inclusiv pregătire militară și protecție civilă, reviste și publicații de specialitate.

Departamentul de Inginerie si Situatii de Urgenta

Departamentul de Inginerie și Situații de Urgență din Facultatea de Pompieri cuprinde un număr de 30 de posturi didactice și personal didactic auxiliar (27 didactice și 3 didactic auxiliar), astfel : un post de director de departament, 3 posturi de profesor universitar, 6 posturi de conferențiar universitar, 11 posturi de lector universitar, 2 posturi asistent universitar, 1 post de instructor militar principal I, 2 posturi de instructor militar principal V și 3 posturi de conducători autospeciale/instructori auto de specialitate.
Din cele 27 posturi didactice, în momentul actual, sunt rezervate 1 post de profesor universitar și 2 posturi de conferențiar universitar, 12 posturi didactice sunt vacante, iar 12 posturi didactice sunt ocupate, astfel : 1 post de director de departament, 4 de conferențiar universitar, 5 de lector universitar, 1 de instructor militar principal I și 1 post de instructor militar principal V.
Integrându-se în activitatea Facultății de Pompieri, membrii Departamentului de Ingierie și Situații de Urgență au desfășurat activitățile didactice curente din facultate, activități specifice de cercetare științifică, asigurare tehnico-materială a procesului de învățământ, cât și alte activități necesare bunei desfășurări a procesului educativ.