ISTORIC

În baza art. 3 din Decretul nr. 25 din 1949, pentru înfiinţarea Miliţiei, şi art.6 din Statutul personalului Miliţiei, prin Decizia M.A.I. nr. 2S75 din 20 octombrie 1949 şi Ordinului de zi
nr. 66 din 22 octombrie 1949 al Directorului General al Miliţiei, s-a hotărât înfiinţarea Şcolii de Ofiţeri Miliţie din Bucureşti

continuare

H.G.294/2007

privind organizarea si functionarea Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 17 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

mai mult

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 294 din 21.03.2007

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 231 din 03.04.2007
Intrare in vigoare: 03.04.2007

privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

CAPITOLUL I:
Dispozitii generale


ART. 1
(1) Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului nr. 137/1991 privind înfiinţarea Academiei de Poliţie a Ministerului de Interne, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Academia, cu sediul în municipiul Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1 A, sectorul 1, este instituţie publică de învăţământ superior acreditată, din reţeaua de învăţământ de stat, cu personalitate juridică, parte integrantă a sistemului naţional al studiilor universitare.
(2) Academia funcţionează în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare MAI.
(3) Coordonarea funcţională a Academiei se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

ART. 2
(1) Prevederile actelor normative incidente la nivel naţional învăţământului superior sunt aplicabile şi studiilor universitare organizate în Academie.
(2) Academia desfăşoară activităţi de învăţământ superior, organizate prin programe de studii universitare de licenţă, de studii universitare de masterat şi de studii universitare de doctorat, în domeniile şi specializările acreditate, precum şi alte forme de pregătire, perfecţionare şi specializare.
(3) Pentru pregătirea personalului MAI, conform prevederilor prezentei hotărâri, pe locurile finanţate de la buget nu se percep taxe de studii.

ART. 3
(1) Academia formează ofiţeri şi arhivişti pentru asigurarea nevoilor de personal ale MAI, care este beneficiar determinat principal al procesului formativ desfăşurat în instituţia de învăţământ superior.
(2) Prin organizarea în Academie a studiilor universitare în domeniile şi la specializările propuse de MAI şi aprobate conform legii se asigură identitatea profesiilor de poliţist, poliţist de frontieră, jandarm, pompier şi arhivist, inclusiv sub aspectul formării necesare personalului menţionat.

ART. 4
Ministerul Administraţiei şi Internelor exercită, în raport cu Academia, următoarele atribuţii principale:
a) stabileşte cifrele de şcolarizare pe cicluri de studii universitare, în acord cu nevoile determinate ale instituţiei şi posibilităţile de formare ale unităţii de învăţământ, cifre care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, conform legii;
b) aprobă domeniile de interes pentru instituţie în care Academia organizează studii universitare de masterat şi de doctorat, stabilite pe baza criteriului relevanţei pentru carieră, a nevoilor şi comenzii formative a beneficiarilor;
c) stabileşte criteriile de selecţie pentru admiterea în Academie şi standardele ocupaţionale pe baza cărora se organizează procesul formativ;
d) stabileşte, prin Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, denumite în continuare inspectorate generale, în colaborare cu Academia, pe baza standardelor ocupaţionale, cunoştinţele de specialitate, competenţele generale, abilităţile cognitive şi competenţele de specialitate pentru desfăşurarea procesului formativ, după efectuarea particularizărilor necesare;
e) asigură participarea inspectoratelor generale la elaborarea şi avizarea, potrivit competenţelor, a planurilor şi programelor de învăţământ, precum şi în comisiile pentru examenele de absolvire la disciplinele de specialitate;
f) stabileşte sistemul de management al carierei personalului, structura posturilor şi nivelul studiilor necesare pentru ocuparea acestora.

ART. 5
(1) Principalele atribuţii formative care pot fi stabilite de MAI în responsabilitatea Academiei sunt următoarele:
a) formarea ofiţerilor şi arhiviştilor prin studii universitare de licenţă;
b) specializarea personalului MAI prin studii universitare de masterat şi de doctorat;
c) desfăşurarea cercetării ştiinţifice în domenii de interes pentru MAI, pe bază de contracte încheiate în acest scop, conform prevederilor legale;
d) organizarea şi desfăşurarea altor activităţi formative potrivit prevederilor legale şi necesităţilor MAI;
e) dezvoltarea cooperării universitare cu parteneri români şi străini.
(2) Pe baza protocoalelor încheiate în acest sens, Academia poate forma prin studii universitare, în condiţiile legii, personal şi pentru alte structuri din sistemul de apărare şi securitate naţională, precum şi pentru instituţii solicitante din ţară şi din străinătate.
(3) Acceptarea la studii a persoanelor care nu deţin cetăţenia română, în alte condiţii decât pe baza protocoalelor prevăzute la alin. (2), se face în conformitate cu prevederile legislaţiei incidente domeniului.
(4) Academia poate desfăşura activitate de cercetare ştiinţifică la solicitarea altor beneficiari din afara MAI, după obţinerea aprobărilor necesare şi cu respectarea prevederilor legale, pe bază de contracte încheiate în acest scop.

CAPITOLUL II:
Organizarea programelor de studii universitare


ART. 6
(1) Academia organizează şi desfăşoară programe de studii universitare de licenţă de tip vocaţional pentru formarea ofiţerilor şi arhiviştilor potrivit specificului instituţional al MAI.
(2) Specializarea ulterioară a absolvenţilor se asigură prin studii universitare de masterat în domenii de interes ale MAI.

ART. 7
(1) Formarea ofiţerilor şi arhiviştilor prin studii universitare de licenţă se realizează avându-se în vedere profilul profesional rezultat din analiza atribuţiilor prevăzute în actele normative aplicabile structurii pentru care se pregătesc categoriile de personal respective, precum şi din stabilirea, pe baza acestora, a cunoştinţelor şi competenţelor specifice.
(2) Formarea ofiţerilor de poliţie, poliţie de frontieră şi jandarmi se realizează prin studii universitare de licenţă cu durata de 3 ani (180 de credite de studii transferabile), la cursuri de zi, domeniul fundamental de ştiinţe "ştiinţe juridice", domeniul de studii universitare de licenţă "drept", specializarea "ordine şi siguranţă publică".
(3) Formarea ofiţerilor de pompieri se realizează prin studii universitare de licenţă cu durata de 4 ani (240 de credite de studii transferabile), la cursuri de zi. Domeniul fundamental de ştiinţe este "Ştiinţe inginereşti", domeniul studiilor universitare de licenţă, "Ingineria instalaţiilor", iar specializarea, "Instalaţii pentru construcţii-pompieri".
(4) Formarea arhiviştilor se realizează prin studii universitare de licenţă cu durata de 3 ani (180 de credite de studii transferabile), la cursuri de zi. Domeniul fundamental de ştiinţe este "Ştiinţe umaniste", domeniul studiilor de licenţă, "Istorie", iar specializarea, "Arhivistică".
(5) Formarea efectuată în ciclul studiilor universitare de licenţă la facultăţile Academiei asigură creditele de studii transferabile necesare înscrierii la alte facultăţi.

ART. 8
(1) Studiile universitare de masterat şi de doctorat se organizează în domeniile şi cu duratele prevăzute de legislaţia în vigoare, pe teme de interes pentru formarea profesională a personalului MAI.
(2)Academia poate organiza pentru punerea în valoare a potenţialului ştiinţific al instituţiei, în limita resurselor la dispoziţie, studii universitare de masterat şi de doctorat în domenii de contact cu cele de licenţă, relevante din punct de vedere profesional pentru MAI.

ART. 9
(1) Programele de studii universitare se proiectează pentru a asigura interesele formative ale MAI şi ale studenţilor.
(2) Planurile de învăţământ se elaborează de către facultăţile Academiei, se validează de către Senatul universitar, se avizează de Direcţia generală management resurse umane a MAI şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi se aprobă de către ministrul administraţiei şi internelor.
(3) Planurile de învăţământ conţin disciplinele necesare pentru formarea studenţilor ca specialişti în domeniul în care urmează să-şi desfăşoare activitatea.
(4) Programele analitice ale disciplinelor de studiu se elaborează şi se aprobă potrivit dispoziţiilor specifice învăţământului universitar, fiind avizate în mod obligatoriu de către beneficiari.

CAPITOLUL III:
Organizarea Academiei


ART. 10
(1) Structura organizatorică a Academiei şi numărul de posturi aferente acesteia se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
(2) Principalele elemente de structură ale Academiei, cu atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare, sunt următoarele:
a) Facultatea de Politie;
b) Facultatea de Poliţie de Frontieră;
c) Facultatea de Jandarmi;
d) Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative;
e) Facultatea de Pompieri;
f) Facultatea de Arhivistica;

Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 749 din 9 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 15 septembrie 2015.

(3)Structurile prevăzute la alin. (2) se înfiinţează, se desfiinţează şi/sau se reorganizează potrivit normelor aplicabile în învăţământul superior naţional.
(4) Înfiinţarea, desfiinţarea şi/sau reorganizarea structurilor componente ale Academiei, altele decât cele prevăzute la alin. (2), se fac potrivit reglementărilor în vigoare.

ART. 11
(1) Facultatea de Poliţie se înfiinţează prin reorganizarea Facultăţii de Drept a Academiei.
(2) Facultatea de Poliţie pregăteşte ofiţeri pentru MAI în domeniile şi la specializările prevăzute în prezenta hotărâre.
(3) Facultatea de Poliţie se constituie prin reorganizare, cu preluarea de la Facultatea de Drept a Academiei a atribuţiilor formative, a elementelor de structură şi a personalului didactic, care urmează să fie stabilite prin hotărâre a Senatului Academiei, şi îşi desfăşoară activitatea cu noua titulatură.

CAPITOLUL IV:
Funcţionarea Academiei


ART. 12
(1) Activitatea structurilor universitare ale Academiei se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale specifice domeniului învăţământului superior, ale Cartei universitare şi regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei.
(2) Celelalte structuri organizatorice şi personalul din cadrul acestora funcţionează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, ale regulamentului de organizare şi funcţionare şi ale actelor normative interne ale MAI.
(3) Cheltuielile curente şi de capital ale Academiei se asigură integral de la bugetul de stat prin bugetul MAI, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.
(4) Cheltuielile determinate de pregătirea studenţilor şi cursanţilor aparţinând structurilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, se suportă conform prevederilor legale în vigoare.

ART. 13
(1) În Academie îşi desfăşoară activitatea următoarele categorii de personal didactic:
a) personal didactic titular;
b) personal didactic asociat.
(2) Din categoria personalului didactic titular fac parte funcţionari publici cu statut special şi cadre militare care deţin grade didactice universitare, precum şi instructori militari/de ordine şi securitate publică.
(3) Personalul didactic asociat se selecţionează şi se utilizează în conformitate cu prevederile legale.
(4) Gestiunea personalului didactic se realizează potrivit prevederilor legale aplicabile cadrelor didactice universitare, precum şi fiecărei categorii de personal prevăzute la alin. (2) care ocupă posturi în învăţământ.
(5) În afara categoriilor de personal prevăzute la alin. (1), la activităţi didactice pot fi atraşi specialişti cu reputaţie în domenii care prezintă interes pentru formarea profesională a studenţilor, din MAI şi din afara acestuia, inclusiv din străinătate.
(6) Alegerea organismelor de conducere din Academie, normarea activităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, evaluarea şi promovarea personalului didactic şi a cercetătorilor ştiinţifici se fac în conformitate cu legislaţia în domeniul privind învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică.

ART. 14
(1) Admiterea în Academie se realizează prin concurs desfăşurat în conformitate cu procedurile prevăzute în metodologia aprobată de Senatul Academiei.
(2) Scoaterea la concurs a locurilor se face pe specializările de licenţă pentru facultăţile de pompieri şi arhivistică.
(3) La Facultatea de Poliţie, locurile se scot la concurs în cadrul specializării "Ordine şi siguranţă publică", pentru ofiţeri de poliţie, poliţie de frontieră şi jandarmi.

ART. 15
(1) Studenţii Academiei nu pot repeta anii de studii în situaţia nepromovării acestora din motive imputabile lor.
(2) Studenții care și-au refăcut starea de sănătate după îmbolnăviri care au determinat suspendarea studiilor, precum și studentele care au suspendat studiile pe motiv de graviditate pot să le reia prin repetarea anului universitar nepromovat.
(3) Studenții care, din cauză de boală sau pentru alte motive neimputabile, nu mai pot urma cursurile facultăților Academiei pot continua studiile în alte instituții de învățământ superior.

ART. 16
Frecvenţa la cursuri a studenţilor Academiei este obligatorie în cadrul ciclului studiilor universitare de licenţă.

ART. 17
(1)La începerea studiilor universitare de licenţă, studenţii Academiei, cu excepţia celor de la Facultatea de Arhivistică, încheie angajamente cu MAI, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, prin care se obligă ca, după absolvirea Academiei, să-şi desfăşoare activitatea timp de 10 ani în cadrul MAI sau, după caz, al altor structuri similare, în funcţie de nevoile acestui minister.
(2) În cazul nerespectării angajamentului prevăzut la alin. (1), din motive imputabile lui, absolventul sau, după caz, studentul este obligat să restituie cheltuielile de întreţinere efectuate pe timpul şcolarizării, actualizate, potrivit procedurii stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
(3) Prin cheltuieli de întreţinere efectuate pe timpul şcolarizării se înţelege cheltuielile efectuate cu hrănirea, echiparea, cazarea pe timpul studiilor, transportul dus şi întors pe timpul vacanţelor, precum şi drepturile salariale, după caz.

ART. 18
Finalizarea studiilor universitare de licenţă ale Academiei se face prin susţinerea examenului de licenţă potrivit planului de învăţământ aprobat pentru seria respectivă.

ART. 19
(1) Absolvenţii Academiei care nu promovează examenul de licenţă se repartizează la unităţi în specialităţile pentru care s-au pregătit şi li se acordă gradul profesional de agent de poliţie, respectiv cel de sergent-major pentru structurile militare.
(2)Absolvenţii aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (1) pot susţine examenul de licenţă cu seriile următoare, iar în cazul promovării li se acordă primele grade de ofiţeri.

ART. 20
(1) Pentru motivarea profesională, agenții de poliție/maiștrii militari/subofițerii care îndeplinesc condițiile și criteriile specifice de recrutare stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne se pot înscrie la concursul de admitere în Academie, la programe de studii universitare de licență acreditate/autorizate la forma de învățământ cu frecvență redusă, pe locuri alocate prin cifrele de școlarizare distinct față de cele destinate candidaților pentru forma de învățământ cu frecvență. Selecția candidaților se realizează în conformitate cu criteriile de selecție stabilite de MAI și pe baza metodologiei prevăzute la art. 14 alin. (1).
(2) Numărul locurilor pentru forma de învățământ cu frecvență redusă se stabilește între 10% și numărul maxim de locuri alocat pentru forma de învățământ cu frecvență, cu încadrarea în capacitatea de școlarizare stabilită de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.
(3) La absolvirea Academiei, studenții care promovează examenul de licență primesc primul grad de ofițer odată cu promoția care finalizează studiile la forma de învățământ cu frecvență.

(la 19-02-2018, Articolul 20 din Capitolul IV a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 53 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 19 februarie 2018)

ART. 21
(1) Admiterea la studiile universitare de masterat se realizează pe bază de concurs, pe locurile stabilite pentru specializările respective potrivit identificării nevoilor de personal.
(2) Pentru a asigura participarea personalului propriu la concursul de admitere pentru studiile universitare de masterat, inspectoratele generale realizează preselecţii pe baza criteriilor stabilite în acest scop, cu respectarea dinamicii de personal pentru specializările respective.
(3) Personalul din MAI care îndeplineşte condiţiile pentru participarea la concursul de admitere la studii universitare de masterat, în vederea specializării în domenii de interes pentru instituţie, frecventează cursurile în regim fără plată.
(4) Studiile universitare de masterat se desfăşoară cu personalul MAI în sistemul învăţământului la distanţă, cu excepţia specializărilor propuse de Academie, avizate de beneficiari şi aprobate de MAI.
(5) La începerea studiilor universitare de masterat organizate în sistem fără plată candidaţii încheie angajamente cu MAI. Încheierea angajamentelor şi soluţionarea problemelor ce pot să rezulte din nerespectarea acestora se rezolvă prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 17 alin. (2).

ART. 22
Studiile universitare de doctorat se desfăşoară în conformitate cu prevederile reglementărilor legale aplicabile domeniului şi ale prezentei hotărâri.

CAPITOLUL V:
Dispozitii tranzitorii şi finale


ART. 23
Programele de studii universitare organizate de Facultatea de Drept din cadrul Academiei se desfăşoară, până la finalizare, conform planurilor de învăţământ aprobate.

ART. 24
Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării vor lua măsurile de punere în aplicare a prezentei hotărâri.

ART. 25
Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul universitar 2007-2008, cu excepţia prevederilor art. 7, 9, 14 şi 27, care intră în vigoare la data publicării acestei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 26
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 137/1991 privind înfiinţarea Academiei de Poliţie a Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 4 iunie 1992, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 27
La anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 11 septembrie 2006, poziţia "Ştiinţe juridice" de la litera A "Lista domeniilor pentru studii universitare de licenţă" se modifică şi va avea următorul cuprins:

Ştiinţe juridice DREPT 240 Drept- Drept comunitar
Ştiinţe juridice DREPT 180 Ordine şi siguranţă publică


PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul educației și cercetării,
Mihail Hărdău
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

top