Scoala Nationala de Perfectionare Arhivistica
"Profesor Aurelian Sacerdoteanu"Scurt istoric


Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Profesor Aurelian Sacerdoţeanu” (denumită în continuare S.N.P.A.), înfiinţată în baza aprobării ministrului de interne nr. 2858 din 28 martie 1980, a fost restructurată prin H. G. nr. 769 din 11 noiembrie 1991 (cu numele de Şcoala Naţională de Arhivistică), prin Legea 16/1996 cu modificările şi completările ulterioare (cu numele de Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică), prin Ordinul ministrului de interne nr. 1258 din 20 noiembrie 2000 (cu numele de Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Profesor Aurelian Sacerdoţeanu”) şi a trecut în subordinea Facultăţii de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul 2005.

Activitatea S.N.P.A. se înscrie între activităţile de învăţare pe tot parcursul vieţii reglementate de Titlul V din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, respectiv, în domeniul de activitate reglementat de legislaţia în vigoare privind formarea profesională a adulţilor.
În prezent, în conformitate cu art. 5, lit. h) şi art. 24 din Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, Facultatea de Arhivistică asigură, împreună cu Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică „formarea, atestarea şi perfecţionarea personalului de specialitate din Arhivele Naţionale, cât şi din celelalte unităţi creatoare şi deţinătoare de arhivă”, inclusiv prin organizarea de programe de formare profesională în domeniul arhivisticii.


Oferta educationala


"Creatorii si deținătorii de documente, persoane juridice, au obligația de a înființa compartimente de arhiva sau de a desemna persoane responsabile cu probleme de arhiva, in funcție de valoarea si cantitatea acestora", conform articolului 31 din Legea Arhivelor Naționale, nr. 16 din 1996.

ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” organizează, prin ŞCOALA NAŢIONALĂ DE PERFECŢIONARE ARHIVISTICĂ „Profesor Aurelian Sacerdoţeanu” şi în conformitate cu prevederile articolelor 31 - 32 al Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale republicată şi ale legislaţiei naţionale privind formarea profesională a adulţilor, Programul de formare profesională-perfecţionare pentru ocupaţia „ARHIVAR” (COD COR 441501).

Programul de formare este destinat în special persoanelor care ocupă funcţia de arhivar sau îndeplinesc atribuţii pe linie de arhivă la nivelul unei organizaţii şi doresc să-şi actualizeze cunoştinţele/să-şi perfecţioneze pregătirea profesională.

• Durata programului: 240 ore, din care: 80 ore – modulul teoretic
160 ore – modulul practic

• Competențe profesionale dobândite:

  - Cunoașterea întocmirii Nomenclatorului Arhivistic si înaintarea către Arhivele Naționale;
  - Operațiuni arhivistice de prelucrare a documentelor
  - Utilizarea informațiilor din documente
  - Administrarea documentelor in depozitul de arhiva
  - Asigurarea condițiilor de conservare a documentelor din depozit
  *toate competentele incluse în standardul ocupațional "Arhivar", cod COR 441501

• Echipa de formatori este reprezentată de experți ai SNPA în arhivare fizică și management al documentelor, cadre didactice universitare ale Facultății de Arhivistica din cadrul Academiei de Politie "A.I. Cuza" București, precum și invitați specialiști în domeniu, din cadrul Arhivelor Naționale și din mediul privat.

• Organizarea și desfășurarea programului:
  - expuneri, dezbateri, studii de caz şi aplicaţii practice privind operaţiunile arhivistice desfăşurate de creatorii şi deţinătorii de documente asupra materialului documentar, realizate la sediul şcolii, în cadrul modulului teoretic cu o durată de 2 săptămâni (8 ore/zi, 5 zile/săptămână)
  - un modul de practică arhivistică de 160 ore (4 săptămâni), efectuat de fiecare cursant la locul de muncă, sau la organizații cu care școala colaborează, pe parcursul căruia, sub coordonarea formatorului desemnat, participantul la curs întocmeşte un proiect necesar absolvirii examenului final.

• Înscrierea la curs:
• Actele necesare înscrierii la curs sunt:
  - cerere tip de înscriere (furnizată de SNPA)
  - adeverinţă din partea unităţii angajatoare că solicitantul este arhivar sau are atribuţii pe linie de arhivă/adeverinţă din partea unei organizaţii că participantul la curs poate efectua modulul de practică arhivistică în cadrul acesteia;
  - diplomă de bacalaureat – copie și original (pentru certificarea “conform cu originalul”);
  - copie a cărţii de identitate;
  - certificatul de naştere– copie și original (pentru certificarea “conform cu originalul”);
  - după caz, certificatul de căsătorie – copie și original (pentru certificarea “conform cu originalul”);
  - dovada achitării taxei de curs (chitanță sau ordin de plată, care se va depune la secretariatul SNPA );
  - dosar plic.
Dosarul de participare se depune la secretariatul școlii înaintea începerii modulului teoretic, cu cel putin 10 zile.

• Taxa de școlarizare:
Taxa de şcolarizare pentru anul în curs este de 900 lei/cursant, suma încasându-se în numerar prin casieria unităţii sau prin virament într-un cont bancar.

• Certificatul de absolvire:
Certificatul de absolvire obținut este avizat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației Naționale, prin Autoritatea Națională de Calificări, conform O.G. 129/ 2000, republicată*** și oferă angajabilitate în domeniul arhivării documentelor, managementului arhivei fizice, în cadrul oricărei instituții publice sau prívate.
Certificatul de absolvire este un act de studii, recunoscut național, și este însoțit de suplimentul descriptiv.


Date de contact

Pentru mai multe detalii privind planificarea anuală a programelor de formare, înscrieri şi alte informaţii suplimentare puteţi suna la numărul de telefon 021/317.55.23, int. 17.483 sau ne puteţi scrie pe adresa de email: snpa@academiadepolitie.ro.